Davis County Courthouse

800 W State Street
Farmington, UT 84025

Dennis Smith
Davis County Airships